Bếp Khè Gas 4 Lò Bán Công Nghiệp SOGO GT

2.350.000